Ј А В Н И   П О З И В

На основу члана 12 Правилника  о  раду Комисије бр. 561-4-2/2020 од 24.07. 2020. године, Комисија за избор корисника за доделу средстава намењених стварању и побољшању услова становања породица избеглица, кроз набавку грађевинског материјала смештених на територији општине Сокобања,  расписује

 

Ј А В Н И   П О З И В

За избор корисника за доделу средстава намењених за стварање и побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала, породицама избеглица са боравиштем/пребивалиштем на територији општине Сокобања, кроз набавку грађевинског материјала

 

I

ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ПОЗИВА

Члан 1.

            Помоћ може бити додељена породицама избеглица које имају пребивалиште/боравиште на територији општине Сокобања, којима је неопходна помоћ за побољшање услова становања доделом грађевинског материјала, укључујући чланове њиховог породичног домаћинства, а неопходна им је за стварање и  побољшање услова становања доделом пакета грађевинског материја (у даљем тексту: Корисник)

 

Члан 2.

Помоћ је бесповратна и одобрава се за куповину грађевинског материјала неопходном за обезбеђивање и побољшање основних услова становања, при чему максимална вредност једног пакета грађевинског материјала, износи 550.000,00 РСД (петстотинахиљададинара), а минимална вредност једног пакета грађевинског материјала    износи  РСД   184.000,00 (стоосамдестичетирихиљададинара), а по  породичном   домаћинству   Корисника.

 

II

 

УСЛОВИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

Члан 3.

Подносилац пријаве на јавни позив за доделу Помоћи и чланови његовог породичног треба да испуне следеће услове :

 

 1. Да имају избеглички статус и поднет захтев за пријем у држављанство Републике Србије или да им је престао статус избеглице  и да су добили држављанство Републике Србије (напомена: наведени услов је обавезан за подносиоца захтева и чланове његовог породичног домаћинства који су у статусу избеглице или су били у статусу избеглице);
 2. Да имају пријављено пребивалиште/боравиште на територији општине Сокобања.
 3. Да подносилац пријаве има у својини /сусвојини/ заједничкој својини са неким од чланова породичног  домаћинства који је наведен у пријави непокретност која је уписана у катастар непокретности  и то као:

-непокретност која је преузета из земљишних књига  или

-непокретност изграђена пре доношења прописа  о изградњи или

-непокреност изграђена на основу грађевинске дозволе. Односно одобрења за градњу за коју је издата употребна дозвола или

- непокретност уписана по Закону о озакоњењу објеката.

 1. Да је непокретност из става 1. тачка 3. овог члана уписана у Катастру непокретности без терета , не рачунајући при том:
 • Забележбе обавезу плаћања накнаде за пренамену земљишта,
 • Забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу
 • Друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, као и
 • Забележбу да је непокретност изграђена без одобрења за градњу, односно као непокретност изграђена са одобрењем за градњу за коју није издата употребна дозвола,само уколико се иста налази у поступку легализације , односно озакоњења који још није завршен, а на земљишту на коме  се налази предметна непокретност је дозвољена индивидуална стамбена градња.

Поступак легализације односно озакоњења из става 1. тачка 3 овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке о додели помоћи ( У даљем тексту Одлука)

 1. да ће се уградњом додељеног грађевинског материјала и друге опреме за поправку или

 Адаптацију непокретности побољшати услови становања породичног домаћинства Корисника.

 1. да немају приходе којима би могли да побољшају услове становања;

      7. да нису корисници другог програма стамбеног збрињавања за побољшање услова становања или повратка, којим би могли да реше или су решили своје стамбене

потребе.

 1. да се непокретност из става 1. тачке 3.  овог члана налази на територији општине Сокобања.

 

III

 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР КОРИСНИКА

 

  

Члан 4.

Ред првенства  за доделу помоћи утврђује се на основу броја бодова које Подносилац пријаве  на јавни позив  оствари, а према следећим мерилима:

 1. број чланова породичног домаћинства: по члану породичног домаћинства -10 бодова.

Максималан број бодова који се може добити на основу овог мерила износи -50 бодова.

 1. Породично домаћинство чији је члан настрадао или нестао  у сукобима на просторима бивше СФРЈ: по настрадалом или несталом члану-20 бодова.
 2. Број малолетне деце у породичном домаћинству:
  1. породично домаћинство до двоје малолетне деце -10 бодова;
  2. породично домаћинство са троје  или више малолетне деце-20 бодова;
 3. Број малолетне деце или деце на на редовном школовању у једнородитељском породичном домаћинству-

4.1. домаћинство са једним дететом-10 бодова

4.2. домаћинство са двоје деце -20 бодова

4.3.домаћинство са троје или више деце-30 бодова.

       5.  Породично домаћинство са дететом са инвалидитетом или сметњама у развоју: по породичном домаћинству -20  бодова.

       6. Материјални положај породичног домаћинства :

          6.1. породично домаћинство са приходима већимили у висини од 50% просечне     

          месечне зараде без пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану-10     

          бодова;

          6.2.породично домаћинство са приходима испод 50%просечне месечне зараде без   

          пореза и доприноса у привреди Републике Србије по члану- 20 бодова

 

Приликом бодовања пријава по тачки 6. овог члана, приходи се обрачунавају по члану породичног домаћинства, а бодови додељују породичном домаћинству. Максималан број бодова који може бити додељен породичном домаћинству по овом основу је 20.

 

       7.Смањење или губитак радне способности или телесно оштећење:

 

             7.1. По основу смањења или губитка радне способности подносиоца пријаве или   

                   члана његовог породичног домаћинства:

-ако постоји делимична радна способност -10 бодова

-ако постоји потпуни губитак радне способности -20 бодова.

            7.2.По основу телесног оштећења Подносиоца пријаве или чланова његовог

                  породичног  домаћинства

                   -за телесно оштећење 100%-20бодова

                   -за телесно оштећење 90%-15 бодова

                   -за телесно оштећење 80%-10 бодова

            Ако код истог лица постоји смањење  или губитак радне способности и телесно оштећење, Комисија приликом бодовања узима у обзир оно мерило на основу кога то лице добија више бодова и бодује се по члану домаћинства.

 1. Болести од већег социјално-медицинског значаја (малигна обољења, бронхијална и срчана астма, тешка опструктивна обољења плућа, активна туберкулоза, инфаркт срца, деконпензована срчана обољења, трансплатација срца, цереброваскуларни инсулт, епилепсија, теже душевне болести, прогресивне нервномишићне  болести, парезе и парализе, хемофилија, инсулин зависни дијабетес, хроничне бубрежне инсуфицијенције на дијализама, системске аутоимуне болести, остеомијелитиси, ХИВ инфекције и сл. у  складу са прописима о здравственој заштити: Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства-20 бодова.

Ово мерили се примењује по члану домаћинства ако Подносилац пријаве или чланови његовог породичног домаћинства нису бодовани по основу тачке 7. подтачке 1. и 2 овог члана.

Уколико се Подносилац пријаве и чланови његовог породичног домаћинства наведени у пријави бодују по основу болести, бодови се додељују  за Подносиоца пријаве  и сваког члана порпдичног домаћинства који има болест од већег социјално-медицинског значаја.

 

 

Члан 5.

Уколико два или више подносилаца пријаве на јавни позив имају исти број бодова. Предност има Подносилац пријаве на јавни позив који:

 1. Има већи број малолетне деце;
 2. Има већи број чланова породичног домаћинства;
 3. Има трудну жену у породичном домаћинству,
 4. Дуже борави на подручју Општине Сокобања у оквиру које конкурише за Помоћ;
 5. Има мање приходе по члану породичног домаћинства.

 

IV

 

ПОТРЕБНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

 

Члан 6.

Подносилац пријаве, за себе и чланове породичног домаћинства, доставља следеће доказе:

1. уредно попуњен и потписан образац пријаве

2.фотокопију избегличке легитимације за себе и чланове породичног домаћинства или Решење о признању, укидању или престанку избегличког статуса;

3. фотокопију (или очитану) личне карте за све чланове породичног домаћинства  са 16 и више година.

4. уверење о држављанству или фотокопију решења о пријему у држављанство Републике Србије или копију поднетог захтева за пријем у држављанство за све чланове породичног домаћинства.

5.Доказ о приходима :

- потврда о незапослености из Националне службе за запошљавање за незапослене чланове породичног домаћинства регистроване у Националној служби за запошљавање; у случају да се ради о незапосленом  члану породичног домаћинства који није регистрован код  Националне службе за запошљавање, изјава оверена код надлежног органа којом се потврђује да је подносилац незапослен и да нема приходе.

- уверење о исплаћеној накнади из Националне службе за запошљавање.

- потврда послодавца о висини примања у месецу који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив- за запослене чланове породичног  домаћинства или изјава оверена код надлежног органа да подносилац пријаве, односно члан његовог породичног  домаћинстваостварује одређене повремене приходе.

- чек од пензије за месец који претходи месецу подношења пријаве на јавни позив или уколико лице не остварује приход по основу пензије – потврда надлежне службе или изјава оверена код надлежног органа да лице не остварује примања по основу пензије у Републици Србији.

6. доказ о школовању, потврда  из школе за децу ученике и потврда  о редовном студирању за студенте;                                                                                                                                     

7. Доказ за породично домачинство са дететом са инвалидитетом  или сметњама у развоју – Решење Комисије категоризацију деце или мишљење интер-ресорне комисије за децу са телесним инвалидитетом или сметњама у развоју.

            8. Доказ о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу – Решење о смањењу или губитку радне способности или телесном оштећењу за члана породице са инвалидитетом.

            9. Доказ о постојању болести од већег социо-медицинског значаја који не сме бити старији од годину дана.

10. За једнородитељску породицу прилаже се:

            -потврда о смрти брачног друга

            - решење надлежног суда о проглашењу несталог лица за умрло

            -извод из матичне књиге рођених за децу без утврђеног очинства

            -пресуда о разводу брака или доказ о поверавању малолетног детета или деце, уз оба доказа потрбно је приложити изјаву подносиоца оверену код надлежног органа да се подносилацнепосредно брине о детету и да самостално обезбеђује средства за издржавање, да други родитељ не учествује или недовољно учествује у тим трошковима, а да у међувремену подносилац није засновао брачну или ванбрачну заједницу.

            -потврду надлежног органа/организације за члана породичног домаћинства који је нестао или настрадао у сукобима на просторима бивше СФРЈ.

            11. Доказ о власништву /сувласништву/заједничкој имовини над предметном непокретношћу:лист непокретности не старији од месец дана у коме подносилац пријаве и/или члан његовог породичног домаћинства уписн као носилац права својине /сусвојине/заједничке имовине над непокретношћу, а предметна непокретност уписана без терета , не рачунајући при том забележбу оптерећења непокретности заложним правом на основу уговора о кредиту у вези са предметном непокретношћу, и друге забележбе личних стања имаоца и правних чињеница које за исход немају престанак или пренос стварних права на предметној непокретности, и то као:

-непокретност која је преузета из земљишних књига или

-непокретност изграђена пре доношења прописа о изградњи или

-непокретност изграђена на основу грађевинске дозволе односно одобрења за изградњу за коју је издата употребна дозвола  или

- непокретност уписана по основу Закона о озакоњењу објекта

            12. Дозволу за градњу или уколико је непокретност уписана као непокретност изграђена без одобрења за изградњу , односно кап непокретност за коју није издата употребна дозвола , потребно је доставити потврду надлежног органа о поднетом захтеву за легализацију , односно озакоњење и уверење надлежног органа да се земљиште на ком је изграђен објекат , налази у подручју предвиђеном за индивидуалну стамбену градњу( важећа информација о локацији).

 

            Поступак легализације , односно озакоњења  из става 1. тачке 12. овог члана мора бити завршен најкасније до доношења Одлуке.

            Докази из става 1. овог члана подносе се у фотокопији, с тим да Комисија може од подносиоца пријаве  на јавни позив тражити оригинална документа на увид.

            Поред доказа наведених у ставу 1. овог члана , Комисија може од подносиоца пријаве на јавни позив тражити и друге доказе ради утврђења чињеница и околности потребних за доношење правилне и законите одлуке.

 

Члан 7.

На основу броја бодова које Подносилац пријаве оствари према критеријумима овог Јавног позива, комисија утврђује предлог листе корисника за доделу помоћи (у даљем тексту: Предлог листе).

         Предлог листе Комисија објављује на огласној табли општине Сокобања.

 

 

V

 

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

 

Члан 8.

Пријаве са потребном документацијом се подносе у затвореној коверти преко писарнице општинске управе Сокобања лично, или поштом на адресу:

 

Општина Сокобања

Комисија за избор корисника  пројеката за доделу помоћи   породицама избеглица са боравиштем/пребивалиштем на територији општине Сокобања, за стварање и побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала

ул. Светог Саве 23, 18230 Сокобања

са назнаком:

„Пријава на Јавни Позив за доделу помоћи породицама избеглица са боравиштем/пребивалиштем на територији општине Сокобања, за стварање и побољшање услова становања кроз набавку грађевинског материјала материјала

 

Рок за подношење пријава са потребном документацијом је 10.08.2020._године.     

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА КОМИСИЈЕ,

 Милена Раденковћ-Гаћеша    

 

Број: 561-4-3/2020

У Сокобањи, 24.07.2020. године.

 

 

 

 

ddd