Средња школа „Бранислав Нушић“

 

eeee

Пословно име: Средња школа „Бранислав Нушић“

Седиште: Сокобања

МБ: 07128525

ПИБ: 100691534

Шифра делатности: 8532

Назив делатности: Средње образовање и васпитање

Контакт телефон 018/830-525, 018-830-975

интернет страница: bnusicsbanja.edu.rs

е-мејл: bnusic@ptt.rs

 

РУКОВОДСТВО 

Директор: Ана Милићевић, дипл. инжењер електротехнике

Школски одбор је орган управљања школе, има девет чланова и то по три представника запослених, родитеља и локалне самоуправе. Мандат Школског одбора је 4 године. Тренутни састав је именован од стране Скупштине општине Сокобања Решењем о именовању чланова Школског одбора Средње школе „Бранислав Нушић“ из Сокобање, решење I Број: 611-3/2018 од 16.10.2018. године, а мандат је почео 11.11.2018. године.

Чланови ШО су:

представници запослених

  1. Милан Гавриловић, наставник математике (председник ШО)
  2. Снежана Гојковић, наставник туристичке групе предмета
  3. Мимоза Ђорђевић, наставник хемије

представици родитеља

  1. Оливера Вучић
  2. Лидија Ранђеловић
  3. Слађана Милојковић

представици локалне самоуправе

  1. Јелена Ивановић (заменик председника ШО)
  2. Милена Крстић
  3. Душан Јевтић.

Савет родитеља је саветодавни орган школе и чини га по један представник родитеља, односно другог законског заступника ученика из сваког одељења. Ове школске године има 15 чланова. Председник Савета родитеља је Љубинко Миленковић. Савет родитеља се конституише на почетку сваке школске године.

 

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Средња школа има 57 запослених, од тога 46 у настави. Због специфичности посла, немају сви запослени пуно радно време, а један број запослених истовремено ради у више школа. У табели испод је дат број запослених у односу на норму.

Организациони деоБрој запослених

директор установе -1

наставник предметне наставе - 32,56

стручни сарадник – школски психолог -1

стручни сарадник – библиотекар -0,5

организатор практичне наставе -0,5

секретар школе -1

дипл. економиста за финасијско-рачуноводствене послове - 1

референт за правне, кадровске и административне послове - 0,5

домар/мајстор одржавања - 1,5

техничар одржавања информационих система и технологија - 0,5

техничар за  одржавање уређаја и опреме - 0,5

чистач/ица - 6

ДОКУМЕНТИ
Датум Назив Линк
13.09.2019 Годишњи план рада 2019-2020 ОВДЕ
13.09.2019 Извештај о реализацији Годишњег плана рада 2018-2019 ОВДЕ
20.05.2019 Решење о именовању директора СС "Б.Нушић" ОВДЕ
19.02.2019 Конкурс за избор директора СС "Б.Нушић" ОВДЕ

      

 

ddd