Одељење за општу управу и друштвене делатности

Руководилац одељења: Душица Станковић

Контакт: 018 830 030 Локал 615                                              e-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com

Одељење за општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на: послове пријемне канцеларије, писарнице,архиве и доставне службе, послове личних стања грађана, матичарске послове,  нормативно-правне послове, послове везане за остваривање права и обавеза из радног односа запослених, именованих и постављених лица,врши контролу над применом прописа о канцеларијском пословању, вођење бирачког списка, стручне и административне послове за изборе и референдуме, праћење рада и пружање помоћи месним заједницамаи обезбеђује услове за ради функционисање Општинске управе.
У области друштвених делатности обавља послове од непосредног интереса заграђане у циљу задовољавања њихових потреба у области предшколског васпитања и образовања, основног и средњег образовања, културе, омладине и спорта, дечије и социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, примарне здравствене заштите, обавља управне,планске, аналитичке и друге стручне послове из ових области, врши надзор над радом установа у друштвеним делатностима у којима је  оснивач општина, прати стање и остваривање програма рада и развоја установа, предлаже мере у циљу спровођења утврђене политике у овим областима, прати спровођење прописа, решава у другом степену о правима из области социјалне заштите која су у надлежности општине, обавља стручне и административне послове за комисије из надлежности Одељења, предлаже одлуку о мрежи установа дечије и социјалне заштите, основног и средњег образовања, доноси програм мера иактивности на унапређењу квалитета и развој облика и услуга социјалне заштите, у области ученичког и студентског стандарда обавља послове везане за утврђивање права на ученичке и студентске стипендије и кредите, смештај у домове, опоравак, регресирање школарине,припрема предлоге општих и других аката, извештаје и анализе за потребе органа општине.
Одлучује у управном поступку о праву на додатак на децу, родитељски додатак,накнаду зараде за време породиљског одсуства, одсуства са рада ради неге детета, одсуства са рада посебне неге детета, накнаду трошкова боравка у предшколској установи за децу без родитељског старања, децу ометену у развоју и децу из материјално угрожених породица,одлучује у првом степену о признавању законом одређених права борцима, војниминвалидима и породицама палих бораца.

Учествује у изради одлуке о буџету општине у делу који се односи на област друштвених делатности, припрема и утврђује предлоге финансијских планова за кориснике буџетских средстава из области основног и средњег образовања, друштвене бриге о деци,културе, физичке културе и спорта, социјалне заштите, контролише појединачне захтеве заплаћање, распоређује средства корисницима у оквиру одобрених апропријација и квота,прати извршење финансијских планова, предлаже промене у апропријацији и измене финансијских планова корисника буџета из области друштвених делатности.
У области јавних набавки односе се на: припрему плана набавки за кориснике буџетских средстава за које спроводи поступке јавних набавки у сарадњи са другим службама; спровођење поступака јавних набавки по процедури прописаној законом;објављивање огласа о јавним набавкама, конкурсне документације, обавештења и извештајана Порталу јавних набавки; пружање консултанских услуга и стручне помоћи директним ииндиректним  корисницима буџетских средстава и понуђачима у поступцима јавних набавки;прикупљање и евидентирање одређених података о поступцима јавних набавки изакљученим уговорима о јавним набавкама; вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности; састављање извештаја о закљученим уговорима о јавним набавкама велике и мале вредности и спроведеним поступцима; достављање у предвиђеном законском року наведених извештаја Управи за јавне набавке; праћење реализације закључених уговора ојавним набавкама; остваривање сарадње са органима и организацијама који у оквиру своје надлежности примењују прописе из области јавних набавки; обављање других послова ускладу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки.
У Одељењу се обављају и послови израде планске документације у циљу организације и обезбеђења заштите од пожара, елементарних и других већих непогода, организација цивилне заштите, услови за успостављање интегрисаног  система заштите и спасавања, припрема планове за одбрану и остваривање одрамбених интереса у условима ратног и ванредног стања на територији општине.

ddd