Јавни Конкурс за доделу станова за социјално становање

На основу члана 13. Одлуке  о одређивању  непокретности у јавној својини општине Сокобања  за  социјално становање у заштићеним условима и давање на коришћење одређених непокретности Сокобања („Сл. лист општине Сокобања“, број 24/14) и на основу предлога Комисије за доделу станова за социјално становање формиране решењем Скупштине општине Сокобања бр. 02-40/2015 од 17.11.2015. године, расписује:

ЈАВНИ КОНКУРС
ЗА ДОДЕЛУ  СТАНОВА  ЗА СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ

За  социјално становање у заштићеним условима дају се на коришћење
- Стан у ул.Вука Караџића бр. 6А стан Г;
- Стан у ул.Николе Пашића бр.13/21 A; 
- Викенд кућа у насељу Јабукар бр. 17, Сокобања, површине 15 м2, на кп.бр. 3297/19 и
- Породична кућа, површине 35м2, ул.Алексе Маркишића у Блендији.

Период  коришћења је 5 година за кориснике  новчане социјалне помоћи који нису  радно способни, односно 2 године за  кориснике  новчане социјалне помоћи – радно способна, а незапослена лица.

Наведене непокретности из става 1 овог члана  дају се на коришћење уз обезбеђење основних  услова за становање, без накнаде,  као ненамештени.

Трошкове становања (струја, телефон, вода, грејање и друге комуналне услуге и накнаде) као и трошкове текућег одржавања станова сносе корисници права сопственим средствима.
Право на доделу стана на коришћење имају лица и породице са нерешеним стамбеним питањем који су остварили право на новчану социјалну помоћ као облик социјалне заштите у складу са Законом, као трајни облик помоћи.
Породицом у смислу ове Одлуке, сматрају се брачни и ванбрачи друг, деца (брачна, ванбрачна, усвојена и узета на издржавање) и родитељи.

Подносилац захтева нема решено стамбено питање:
- ако он или члан његове породице нема стан или породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу Уговора о закупу,
- ако он или члан његове породице није отуђио непокретну имовину, стан или породичну зграду у протеклих пет година
Сматра се да је без стана корисник новчане социјалне помоћи, ако он или члан његовог породичног домаћинства нема стан, односно породичну стамбену зграду у својини, односно државни или друштвени стан који користи по основу уговора о закупу и:
1) станује као подстанар;
2) станује у просторијама за привремени смештај које се не могу сматрати станом јер не пружају ни минимум услова за становање, односно за живот човека (шупа, дашчара, таванска и подрумска просторија, магацин и сл.);
3) станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правноснажно решење о рушењу и рушење започето;

УСЛОВИ ЗА ДОДEЛУ СТАНОВА НА КОРИШЋЕЊЕ СУ:
- да је корисник права на новчану социјалну помоћ као облик социјалне заштите;
- да има пребивалиште на територији општине Сокобања дуже од пет година;
- да нема решено стамбено питање;
- да је остварио право првенства на ранг листи,;
- да је поднео пријаву на конкурс са потребном документацијом.
 
Број чланова домађинства вреднује се највише до 100 бодова.
Сваки члан домаћинства вреднује се са 20 бодова.

Учесник конкурса је дужан да уз захтев   приложи следећу документацију:
- доказ о пребивалишту од Полицијске станицу у Сокобањи;
- извод из матичне књиге рођених за све чланове породице;
- извод из матичне књиге венчаних или  Уверење Центра за социјални рад, као доказ о ванбрачној заједници;
- уверење о незапослености од Националне службе за запошљавање Сокобања;
- уверење о приходима чланова породичног домаћинства из Министарства финансија- Пореска управа из места рођења и места пребивалишта;
-  уверење да је породица корисник новчане социјалне помоћи из Центра за социјални рад Сокобања;
- уверење о старатељству, усвајању, хранитељству из Центра за социјални рад Сокобања;
-  доказ о стамбеној угрожености Уговор о закупу или оверена Изјава станодавца о давању стана у закуп подносиоцу пријаве са временом трајања закупа или Решење о привременом смештају или Решење о рушењу бесправно подигнутог објекта у коме станује подносилац захтева;
- доказ о инвалидности, сметњама у развоју или болести. Инвалидност се доказује решењем надлежног органа,  (Фонда ПИО), телесно оштећење, ( Фонда ПИО ), а сметње у развоју и тежа болест,  се доказује на основу конзилијарног мишљења лекара здравствене установе у којој се подносилац захтева или члан његовог породичног домаћинства лечи;
- доказ о заједничком домаћинству -  Уверење Центра за социјални рад;
- доказ да подносилац захтева и чланови домаћинства не поседују стан ни стамбену зграду као и да нису отуђили непокретну имовину, стан или стамбену зграду последњих пет година - Уверење Службе за катастар непокретности из места рођења и места пребивалишта да подносилац пријаве  и чланови породичног домаћинства нису имали непокретност на своје име од 2011 године до дана издавања уверења  и оверена Изјава подносиоца  пријаве да он и чланови његове породице нису поседовали непокретност у последњих 5 године која није била укњижена и коју су отуђили.
- уверење из Локалне пореске администрације из места рођења и места пребивалишта, за све чланове породице, да ли су или нису, у последњих 5 година, били обвезници пореза на имовину.

Под последњих 5 година сматрају се године (2011, 2012, 2013, 2014 и 2015).

Пријаве се подносе Комисији за давање непокретности  за  социјално становање у заштићеним условима (у даљем тексту: Комисија), поштом или на писарници Општинске управе општине Сокобања у затвореној коверти са назнаком “За конкурс за  давање непокретности  за  социјално становање у заштићеним условима  не отварати до истека конкурса” на адресу Светог Саве 23 Сокобања.

Рок за подношење пријава је 30 дана након објављивања јавног конкурса, односно најкасније до 04.01.2016. године.
Непотпуне пријаве неће бити разматране.
Неблаговремене пријаве неће бити разматране и исте ће неотворене бити враћене подносиоцу.
Првенство у решавању стамбених потреба на одређено време остварује се највећим бројем бодова на листи реда првенства.

Критеријуми за утврђивање реда првенства одређују су:
- категорија социјално угрожених лица,
- стамбена угроженост,
- инвалидност, телесно оштећење и здравствено стање,
- број чланова породичног домаћинства.

Бодовање ће се извршити на следећи начин:
1. Категорија социјалне угрожености обезбеђује до 100 бодова:
- корисници новчане социјалне помоћи - радно непособна лица ....................100 бодова
- корисници новчане социјалне помоћи  незапослена, а радно способна лица  50 бодова
   
2. Стамбена угроженост обезбеђује до 100 бодова.
Станује као подстанар
- 30 и више година ................................................................................................100 бодова
- 20 и више година ................................................................................................. 80 бодова
- 10 и више година ................................................................................................. 50 бодова
- 5 и више година ....................................................................................................30 бодова

Користи просторије као привремени смештај ............................................. …..50 бодова - Станује у бесправно подигнутом објекту за који је донето правноснажно решење о рушењу и рушење започето....................................................................................50 бодова
    
3. Инвалидност и  телесно оштећење подносиоца захтева или члана његовог породичног домаћинства вреднују се до 100 бодова.
3.1- губитак радне способности .......................................................................... 100 бодова
3.2- телесно оштећење 80-100% ............................................................................ 60 бодова
3.3- телесно оштећење 50-79% …...........................................................................40 бодова
3.4- телесно оштећење до 49% …............................................................................20 бодова
3.5- домаћинство са дететом са сметњама у развоју (телесно инвалидна или интелектуално инвалидна).................................................................................................................30 бодова
2.6- домаћинство са болесним чланом породице ( малигне болести, интракранијални тумори, теже болести крви и крвотворних органа, инсулин зависни дијабетисм елитус,  хронична бубрежна инсуфицијенција на дијализи и после трансплантације, теже урођене и стечене мане, тежи облик астме, хронична неспецифична болест плућа, активна туберкулоза, системске аутоимуне болести, тежи облици поремећаја метаболизма, склероза, прогресивна неуромишићна обољења, епилепсија, тежи душевни поремећаји и друга тешка обољења)......................................................50 бодова

4. Број чланова домађинства вреднује се највише до 100 бодова.
Сваки члан домаћинства вреднује се са …............................................................20 бодова.

Бодовање се неће вршити по критеријумима за које нису приложени одговарајући докази.

Комисија ће објавити предлог листе реда првенства, на огласној табли Општинске управе и огласној табли Центра за социјални рад Сокобања у року од 20 дана од дана закључења конкурса.

I Број: 404-145/15-01
у Сокобањи, 04.12.2015. године
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
ddd