Јавно комунално предузеће „Напредак”


 

Пословно име Јавног предузећа гласи: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања.

Скраћено пословно име Јавног предузећа је ЈКП „Напредак“ Сокобања.

Седиште, ул. Хајдук Вељкова бр.22 уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре број БД. 3812/2005 од 28.02.2005.године,

Mатични број: 07254814,

ПИБ: 100691606,

Претежна делатност је: 36.00  скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде ,

Контакт телефон 830670

Интернет адреса:www jkp-napredak.rs

Е-maill:soko.napredak@mts.rs

 

Директор: Саша Дрљача

Надзорни одбор: Председник Јоковић Драган, чланови Ђорђевић Срђан и Николић Бранислав.

Организациона структура:

Предузеће свој рад организује по организационим јединицама и то:

1.  Teхнички Сектор,

2.   Финансијско-рачуноводствени сектор,

3.   Општа служба

У оквиру техничког сектора образују се следеће радне јединице:

1.  Радна јединица водовод и канализација,

2.  Радна јединица Остале комуналне делатности,

У Радној јединици водовод и канализација рад се организује у оквиру:

A. Одржавање водоводне и канализационе мреже и постројења којом руководи пословођа.

B. Прерада и дистрибуција воде, којом руководи, пословођа.

У Радној јединици Остале комуналне делатности рад се организује у оквиру следећих оделења:

A.  Оделење хигијене,

B.   Оделење механизације и радионице,

C.    Оделење пијаце и гробља.

 Број запослених на дан 20.11.2019.године износи 83.

Документа у PDF формату су дата у доле наведеним Службеним листовима општине Сокобања:

Статут јавног предузећа „Службени лист општине Сокобања“ бр.46 од 29.11.2016.године, ОВДЕ

Програм пословања за 2019.год. - „Службени лист општине Сокобања“ бр.40 од 20.12.2018.године, ОВДЕ

Програм пословања за 2018.год. - „Службени лист општине Сокобања“ бр.32 од 20.12.2017.године, ОВДЕ

Програм пословања за 2017.год. - „Службени лист општине Сокобања“ бр.49 од 17.12.2016.године, ОВДЕ

 

Ценовник услуга јавног предузећа.

Ценовник за 2021. годину ОВДЕ

Одлука о ценама воде за пиће, канализације и изношења смећа - „Службени лист општине Сокобања“  бр.16 од 22.04.2019.године  ОВДЕ

Одлука о ценама воде за гробљанских услуга и такси - „Службени лист општине Сокобања“ бр.32 од 20.12.2017.године ОВДЕ

Одлука о ценама давања техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу - „Службени лист општине Сокобања“ бр.24 од 30.12.2014.године ОВДЕ

Одлука о ценама давања пијачних услуга и вашарских такси - „Службени лист општине Сокобања“ бр.24 од 30.12.2014.године ОВДЕ

Одлука о ценама услуга возилима - „Службени лист општине Сокобања“ бр.24 од 30.12.2014.године  ОВДЕ

Одлука о ценама одлагања отпада на градској депонији пецању на рибњаку и хватање паса и мачака луталица - „Службени лист општине Сокобања“ бр.24 од 30.12.2014.године ОВДЕ

Одлука о ценама организованог сакупљања и уклањања животињских лешева хватању паса и мачака - „Службени лист општине Сокобања“ бр.10 од 12.04.2017.године ОВДЕ

Одлука о ценама коришћења јавних паркиралишта - „Службени лист општине Сокобања“ бр.2 од 16.01.2015.године ОВДЕ

Сагласност - Oдлука о висини паушала - услуга испорука воде ОВДЕ 25.03.2019. године

Сагласност - Oдлука о ценама воде за пиће, канализације  и изношења смећа  ОВДЕ 25.03.2019. године

У складу са Чланом 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11, 104/16 и 95/18) Општина Сокобања објављује:
28.01.2019. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА


У складу са Чланом 28. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр. 88/11, 46/14) Општина Сокобања објављује:
23.01.2018. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА


23.10.2017. РЕШЕЊЕ о именовању директора Јавног комуналног предузећа  „Напредак“ Сокобања


01.12.2015. Захтев за давање сагласности на одлуке:

1. ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА01.12.2014 ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ О :

-ЦЕНАМА  ДАВАЊА ТЕХНИЧКИХ УСЛОВА И ПРИКЉУЧАКА НА ВОДОВОДНУ И КАНАЛИЗАЦИОНУ МРЕЖУ
- ЦЕНАМА ПИЈАЧНИХ УСЛУГА И ВАШАРСКИХ ТАКСИ
- ЦЕНАМА ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА И ТАКСИ
- ЦЕНАМА УСЛУГА ВОЗИЛИМА ЈКП НАПРЕДАК СОКОБАЊА
- ЦЕНАМА ВОДЕ ЗА ПИЋЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И ИЗНОШЕЊА СМЕЋА
- ЦЕНАМА ОДЛАГАЊА ОТПАДА НА ГРАДСКОЈ ДЕПОНИЈИ, ПЕЦАЊУ НА РИБЊАКУ И ХВАТАЊУ ПАСА И МАЧАКАИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЈКП НАПРЕДАК ЗА 2011 ГОДИНУ (pdf/zip)

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2012 годину

 

ddd