Финансије, наплата јавних прихода и имовинско правни послови

Одељење обавља послове Општинске управе из области финансија. У обављању послова из своје надлежности обавља управне, планско-аналитичке, финансијске, књиговодствене, статистичке и нормативне послове који се односе на израду нацрта одлука из надлежности одељења.
 

I Област финансија


Координира поступак припреме буџета, разрађује смернице за припрему буџета, припрема нацрт буџета и завршног рачуна буџета, контролише план извршења буџета, контролише преузете обавезе, даје препоруке и смернице корисницима буџета, Пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање. Дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе и управља дугом.
Обавља рачуноводствено-књиговодствене послове за индиректне кориснике буџетских средстава, послове правне помоћи буџетским корисницима, нарочито у припреми програма и предлога пројеката за коришћење средстава донатора и страних инвеститора за решавање проблема од интереса за општину. Врши обраду свих финансијских докумената, води финансијско књиговодство, књиговодство основних средстава и ситног инвентара, послове благајне, обрачуна накнаде зараде и исплате из области дечије заштите и инвалидско борачке заштите, обрачуна плата и других примања запослених, вођења помоћних евиденција, састављање извештаја, води књиговодствену евиденцију имовине Републике Србије чији је корисник општина Сокобања.
 

II Област наплате јавних прихода


Обавља послове који се односе на воћење првостепеног поступка утврђивања изворних прихода јединице локалне самоуправе пореским решењем, канцеларијску и теренску контролу као и наплату изворних прихода јединице локалне самоуправе, покретање и вођење првостепеног пореског поступка за учињене пореске прекршаје из области изворних прихода, води књиговодство изворних прихода јединице локалне самоуправе, припрема извештаје и одржава и развија свој информациони систем.
 

III Област имовинско правних послова


Обавља управне и стручне послове из имовинско правне области, спроводи поступак експропријације, одлучује по захтевима за враћање земљишта, води и друге поступке за које је законом и одлукама Скупштине прописана надлежност органа за имовинско правне послове, води евиденцију јавног грађевинског земљишта, израђује тапије и врши и друге послове из ове области.

контакт :  trezor@opstinasokobanja.com

ddd