Урбанизам, стамбено-комуналне делатности и грађевинарство

Одељење за урбанизам, стамбено комуналне делатности и грађевинарство врши управне и друге послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области урбанизма, грађевинарства и комунално стамбеној области.

ОДСЕК ЗА УРБАНИЗАМ

Учествује у изради Програма за израду Просторног плана општине, врши јавно оглашавање ради уступања израде планског документа стара се о излагању планског документа на јавни увид, обезбеђује постојеће копије топографског и катастарског плана, прикупља податке за потребе израде програма за израду плана, припрема предлоге одлука о изради урбанситичког плана, издаје изводе из урбанистичких планова и акте о урбанистичким условима, организује јавну презентацију урбанистичког пројекта, потврђује да је урбанситички пројекат израђен у складу са урбанистичким планом.

ОДСЕК ЗА КОМУНАЛНО-СТАМБЕНЕ ПОСЛОВЕ И ГРАЂЕВИНАРСТВО

а) Област грађевинарства

Прибавља сагласности које су посебним законима прописане као услов за издавање одобрења за изградњу, прибавља услове за прикључење на саобраћајну и комуналну инфраструктуру и друге прописане услове, решава пријаве објеката чије грађење односно, реконструкција завршена без одобрења за изградњу, издаје одобрења за изградњу, издаје употребне дозволе, за објекте за које је надлежна општина. Врши технички преглед објеката, доноси решења о рушењу објеката по захтеву странке, спроводи поступак исељења бесправно усељених лица у станове и заједничке просторије у складу са законом као и друге послове из стамбене области, врши послове инспекцијског надзора у области изградње.

б) Област комуналних делатности
Врши послове који се односе на уређење, рад и обављање комуналних делатности, стара се о обезбеђивању услова за трајно обављање комуналних делатности, врши послове инспекцијског надзора у области комуналне делатности, у области заштите животне средине и у области друмског саобрацаја. Врши послове заштите и унапређења животне средине за обављање одређених делатности у складу са законом. Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и дозволе за објекте и радове у складу са овлашцењима општине. Врши промену намене пољопривредног земљишта. Предлаже нацрте аката које доноси Скупштина општине председник Општине и Општинко веће из ових области. Непосредно спроводи прописе општине у овим областима. Врши и друге послове које му повери председник Општине и нацелник Општинске управе.

ц) Стамбени орган
Води поступак за откуп друштвених станова, врши бесправно исељење, региструје скупштину станара као правно лице и издаје налог за одржавање стамбених зграда.

ОДСЕК ЗА ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

а) Грађевинска инспекција Предмет рада грађевинске инспекције је праћење укупног процеса изградње објекта од издавања одобрења за градњу до употребне дозволе као и надлежност у односу на већ изграђене објекте, бесправне објекте и објекте у поступку легализације. Из области инспекцијског надзора сагласно важећим прописима води се управни поступак и предузимају управне радње.
б) Комунална инспекција
Комунална инспекција на основи Закона о комуналној делатности, Закона о заштити животне средине, закона о водама, закона о путевима а из надлежности органа и на основу одлука, правилника, уредби врши контроле:

1. Коришћења простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе
2. Држање средстава за игру
3. Приређивање музичког програма у угоститељским објектима
4. Истицање фирми или назива на пословним просторијама
5. Коришцење витрина ради излагања робе ван пословних просторија
6. Коришћење рекламних паноа
7. Одржавање јавних површина
8. Контрола радног времена
9. Контрола заштите животне средине, контрола интезитета буке
10.Контрола друмских саобраћаја, регулисање саобраћаја у насељеним местима, контрола стања локалних и некатегорисаних путева, контрола паркирања на јавним површинама
11.Контрола ложења ватре на пољопривредном земљишту и заштита од пожара
12.Послови пољопривреде и противградне заштите
13.Контрола примене Закона о сахрањивању на гробљима
14.Контрола спровођења Одлуке о комуналним делатностима (водовод, канализација...)
15.Утврђивање и наплата комуналних такси за коришћење предмета и услуга на подручју општине Сокобања

ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ (у складу са Законом у делу где је одређена надлежност Општине)

1. Заштита од буке
2. Заштита ваздуха од загађења
3. Преглед пословних просторија (уређаји и опрема у циљу превентивног деловања ради заштите животне средина)
4. Надзор над радом јавних предузећа (системи водовода и канализације, квалитет воде за пице, отпадне воде, депоније и сточна гробља)
5. Изношење и депоновање отпадних материја
6. Одржавање пијаца
7. Држање животиња
8. Утврђивање водопривредних услова, водопривредне сагласности и дозвола

СЕРВИС

Урбанизам
- обавештење о намени парцеле и могућностима уређења и грађења
- акт о урбанистичким условима
- извод из урбанистичког плана
- издавање података из урбанистичке документације за израду урбанистичког пројекта
- потврда на техничку документацију
- легализација објекта пријава објекта изграђених без грађевинске дозволе
- издавање уверења о поднетим захтевима

Комунално-стамбени послови и грађевинарство
- издавање одобрења за изградњу
- пријава почетка градње објекта
- пријава радова
- издавање одобрења за објекат изграђен без грађевинске дозволе и издавање употребне дозволе
- уверење о времену изградње грађевинског објекта
- потврда о изградјеним темељима
- издавање употребне дозволе за грађевински објекат
- коришћења простора на јавним површинама или испред пословних просторија у пословне сврхе
- држање средстава за игру
- приређивање музичког програма у угоститељским објектима
- истицање фирми или назива на пословним просторијама
- коришћење витрина ради излагања робе ван пословних просторија
- коришћење рекламних паноа
- одржавање јавних површина
- контрола радног времена
- регистровање скупштине станара као правног лица
- исељење бесправно усељеног лица

ddd