Скупштина oпштине

1. Седница СО Сокобања ОВДЕ 02.09.2020. године

 

 

 

53 седница СО Сокобања ОВДЕ 31.12.2019. године

52. седница СО Сокобања ОВДЕ 20.12.2019. године

51. седница СО Сокобања ОВДЕ 16.12.2019. године

50. седница СО Сокобања ОВДЕ 28.11.2019. године

49. седница СО Сокобања ОВДЕ 17.10.2019. године

48. седница СО Сокобања ОВДЕ 12.09.2019. године

47. седница СО Сокобања ОВДЕ 23.08.2019. године

46. седница СО Сокобања ОВДЕ 26.06.2019. године

45. седница СО Сокобања ОВДЕ 14.05.2019. године

44. седница СО Сокобања ОВДЕ 25.04.2019. године

43. седница СО Сокобања ОВДЕ 22.04.2019. године 

42. седница СО Сокобања ОВДЕ 17.04.2019. године 

 

Скупштина општине Сокобања има 25 одборника.

Контакт: skupstina@opstinasokobanja.com

Надлежност Скупштине општине


Скупштина општине, у складу са законом:
1. Доноси Статут општине и Пословник Скупштине општине;
2. Доноси буџет и усваја завршни рачун буџета;
3. Утврђује стопе изворних прихода Општине, као и начин и мерила за одређивање висине локалних такси и накнада;
4. Подноси иницијативу за покретање поступка оснивања, укидања или промене територије Општине;
5. Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
6. Доноси просторни план и урбанистичке планове и уређује коришћење грађевинског земљишта;
7. Доноси прописе и друге опште акте;
8. Расписује општински референдум и референдум на делу територије Општине, изјашњава се о предлозима садржаним у грађанској иницијативи и утврђује предлог одлуке о самодоприносу;
9. Оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом Општине и врши надзор над њиховим радом;
10. Именује и разрешава управни и надзорни одбор, именује и разрешава директоре јавних предузећа, установа, организација и служби, чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у складу са законом;
11. Бира и разрешава председника Скупштине и заменика председника Скупштине;
12. Поставља и разрешава секретара и заменика секретара Скупштине;
13. Бира и разрешава председника Општине и на предлог председника Општине, бира заменика председника Општине и чланове Општинског већа;
14. Утврђује општинске таксе и друге локалне приходе који Општини припадају по закону;
15. Утврђује накнаду за уређивање и коришћење грађевинског земљишта;
16. Доноси одлуку о јавном задуживању Општине, у складу са законом којим се уређује јавни дуг;
17. Доноси годишњи програм прибављања непокретности за потребе органа Општине, уз сагласност Владе Републике Србије и покреће поступак отуђења непокретности пред надлежним органима;
18. Прописује радно време угоститељских, трговинских и занатских објеката;
19. Даје мишљење о републичком и регионалном просторном плану;
20. Оснива стална и повремена радна тела за разматрање питања из њене надлежности;
21. Даје мишљење о законима којима се уређују питања од интереса за локалну самоуправу;
22. Разматра извештај о раду и даје сагласност на програм рада корисника буџета;
23. Одлучује о сарадњи и удруживању са градовима и општинама, удружењима, невладиним организацијама;
24. Информише јавност о свом раду;
25. Покреће поступак за оцену уставности и законитости закона или другог општег акта Републике Србије којим се повређује право на локалну самоуправу;
26. Даје сагласност на употребу имена, грба и другог обележја Општине;
27. Разматра и усваја годишње извештаје о раду јавних предузећа, установа и других јавих служби чији је оснивач или већински власник Општина;
28. Усваја Етички кодекс понашања функционера (у даљем тексту: Етички кодекс);
29. Доноси мере и усваја препоруке за унапређење људских и мањинских права;
30. Обавља и друге послове утврђене законом и овим Статутом.

Скупштина општине одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја одборника.
Скупштина општине одлучује већином гласова присутних одборника, уколико законом или овим Статутом није друкчије одређено.
Скупштина општине већином гласова од укупног броја одборника:
1. Доноси Статут;
2. Доноси буџет;
3. Доноси програм развоја Општине и појединих делатности;
4. Доноси просторни план;
5. Доноси урбанистичке планове;
6. Одлучује о јавном задуживању Општине;
7. Одлучује о сарадњи и удруживању са другим јединицама локалне самоуправе и о сарадњи са јединицама локалне самоуправе у другим државама;
8. Одлучује о називима улица, тргова, градских четврти, заселака и других делова насељених места;
9. Усваја Етички кодекс;
10. Одлучује и у другим случајевима утврђеним законом и овим Статутом.

Седницу Скупштине општине сазива председник Скупштине, по потреби, а најмање једном у три месеца.
Седнице Скупштине општине су јавне.
Седницама Скупштине општине могу присуствовати представници средстава јавног информисања, овлашћени представници предлагача, као и друга заинтересована лица, у складу са Пословником Скупштине општине.

Пословник о раду СО Сокобања
Годишњи програм за 2010. годину СО Сокобања
Програм рада скупштине за 2010. годину

 

ddd