Секретар скупштине

Секретар Скупштине општине Сокобање

Соња Стефановић

skupstina@opstinasokobanja.com
 

Надлежности  секретара скупштине:

Скупштина општине има Секретара који се стара о обављању стручних послова у вези са сазивањем и одржавањем седница Скупштине и њених радних тела и руководи административним пословима везаним за њихов рад. Секретар Скупштине се поставља , на предлог председника Скупштине, на четири године и може бити поново постављен. За секретара Скупштине општине може бити постављено лице са завршеним правним факултетом, положеним стручним испитом за рад у органима управе и радним искуством од најмање три године.

ddd