Регистар издатих локацијских дозвола

На основу Члана 56. Став 6 Закона о планирању и изградњи (Службени гласник РС број 72/2009 и 81/2009) Општинска управа општине Сокобања - Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне делатности - дужна је да путем интернета објави  РЕГИСТАР ИЗДАТИХ ЛОКАЦИЈСКИХ ДОЗВОЛА од 11.09.2009. године.

Р.број
Име и презиме
Број дозволе и датум издавања
Тип објекта и број кат. парцеле
Остало/Напомена
1
Општина Сокобања
353-3/2010
12.05.2010.
Реконструкција ул. Љ.Дидића , КП бр.4705
 
2
Лујић Невенка и Недељковић Боба
353-4/2010
31.08.2010.
Реконструкција и доградња стамбеног објекта КП бр 3162/5
 
3
Стојковић Марин и Никола
353-6/2010
16.08.2010.
Стамбено-пословни објекат, КП бр 3545/1
 
4
Богићевић Бранислава и Љубиша
353-9/2010
28.07.2010.
Реконструкција и доградња пос. стам. објекта
 
5
Општина Сокобања
353-12/2010
05.08.2010.
Изградња комплекса спортских базена, КП бр 3221/13
 
6
Станковић Слободан и Миловановић Душица
353-18/2010
14.10.2010.
Изградња стамбено пословног објекта КП бр 5429/3
 
7
 Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања
353-38/2009
26.10.2010. 
 Реконструкција улице Николе Пашића КП бр. 5572
 
8
 Станковић Новица и Степановић Радивоје
353-17/2010
20.01.2011. 
Изградња објекта туристичко-економске намене 
 
9
Марковић Драган и Стојковић Драган 
 353-20/2010
04.11.2010.
Изградња породично-стамбеног објекта на КП бр.5474/2 
 
10
 

Дреновац Милутин

 

353-1/2011

31.3.2011.

 

Реконструкција стамбено-пословног објекта у габариту на к.п.бр.5387/1 КО Сокобања

 
11  

Thomas Slobodanka

 

353-3/2011

13.5.2011.

 

Реконструкција стамбено-пословног објекта у габариту на к.п.бр.5387/1 КО Сокобања

 
12  

Вода Синђелић РУЦ Ждрело

 

353-4/2011

12.4.2011.

 

Изградња спортско-рекреативног објекта-базена на к.п.бр.1725/3 КО Сокобања

 
13 Телеком Србија - Извршна јединица Ниш/Прокупље/Пирот
Служба за планирање и инжињеринг, ул. Вождова бр.11 Ниш
353-7/2011

08.07.2011.
Изградња/полагање подземног приводног оптичког кабла за МЗ Трубаревац на кп.7063/1, 7057/1 и 1067/1 у КО Трубаревац  
14  

Владимир Жугић из Београда, ул.Петра Драпшина бр.58Ђ

 


353-13/2011
29.09.2011.

 

Изградња стамбени објекат на к.п.бр .2503/8 КО Сокобања,

 
15 Ристић Оливер
Ниш
Тодора Миловановића бр.2
353-18/2011
29.11.2011.
Изградња објекта мале хидроелектране "Осоје" на к.п.р. 9/5 КО Трубаревац  
16 Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања 353-22/2011 28.12.2011.године  локацијска дозвола за реконструкцију главног водоводног вода у улици Миладина Живановића, к.п.бр.5763, 5764/1, 5764/2 и 5764/3 КО Сокобања  
17. Дирекција за урбанизам и изградњу Сокобања, бр.02 353-19/2011 од 9.4.2011.године Локацијска дозвола за реконструкцију и изградњу улица-саобраћајне инфраструктуре, инсталација водовода и канализације у границама обухвата ПДР спортског центра Подина, у Сокобањи, на катастарским парцелама које су утврђене ПДР-ом за јавно грађевинско земљиште, и то 2565, 3221/1,3,4,5,6,8,13, 5768 и 5769 КО Сокобања  
18. Општина Сокобања број 353-20/2011 од 26.3.2012.године Локацијска дозвола за изградњу и опремање рециклажног центра (центра за разврставање и привремено складиштење рециклажних материјала и посебних токова отпада) на к.п.бр. 1799/1 у КО Сокобања.  
19. Еминовић Зубида и Еминовић Оруч бр.353-21/2010 од 14.10.2011.године Изградња пословно-стамбеног објекта на к.п.бр.5288/4 у КО Сокобања  
20. Вода Синђелић - РУВ Ждрело Д.О.О., Петровац на Млави бр. 02 353-10/2012
од 25.10.2012. године
Надоградња објекта спортско-рекреативног објекта на КП.БР.1725/3 КО Сокобања  
21. Рашковић Аца, Бели Поток бр. III 02 353 -2/2012 од 02.10.2012. године Изградња стамбеног објекта на КП.БР. 1196 у КО Бели Поток  
22. Томислав Радосављевић, село Бели Поток бр. III 02 353-1/2013 од 29.03.2013. за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр 1320 КО Бели  
23. Хаџић Силвана, Булевар З. Ђинђића 12б бр. III 02 353-5/ 2013 од 24.05.2013. год изградња породичног стамбеног објекта на к.п. бр. 6668 у КО Врмџа  
24. Миливојевић Бојан број III 02 353-8/2013 од 09.10.2013 породични стамбени објекат на к. п.бр. 3295/ 1 у КО Сокобања.  
25. TERRA OPTIMA D.O.O. Топола, Булевар Вожда Карађорђа 115 број III 02 353-1/2014 od 18.03.2014. Економски објекат у функцији примарне пољопривредне производње на К.П.бр 1023/1 у КО Жучковац  
26. “Ранђеловић „ Д.О.О. из Витошевца, Ражањ и Владимир Стојковић из с.Сење, Ћуприја број III  02 353-3/2014 од 28.04.2014.године локацијска дозвола за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 5255/1 у КО Сокобања.  
27. Мијатовић Андрија из Сокобање, ул.Боре Станковића бр.8 број III 02 353-2/2014 од 28.04.2014.године. Локацијска дозвола за изградњу стамбеног  објекта на к.п.бр. 5255/2 у КО Сокобања.  
28. Добрица Богосављевић, с.Јошаница, Сокобања III 02 353--7/2014 од 16.06.2014.године локацијска дозвола за реконструкцију, доградњу и надградњу постојећег породичног стамбеног објекта на к.п.бр. 5439 у КО Сокобања.  
29. Драган Милосављевић из Јагодине, Мајур Гиљска 13 III 02 353-8/2014 од 26.06.2014.године окацијска дозвола за изградњу стамбеног објекта на к.п.бр. 3364/16 у КО Сокобања.  


ddd