Регистар грађевинских дозвола

     
Р.бр. Име и презиме Бр. и датум издавања дозволе Основни подаци о објекту који ће се градити
1.  

Општина Сокобања, ул. Светог Саве број 23

351-1091/2010-02 од 02.06.2010. године
 
Реконструкција улице Љубе Дидића од улице Светозара Марковића до ПР 0+313,79 на КП број 4705 и 1015/9 у КО Сокобања
2. Лујић Невенка из Београда, са станом у улици Веле Нигренова број 11. и Недељковић Боба из Београда, са станом у улици Арсенија Чарнојевића број 66.  

27.01.2011. године, под бројем 351-1281/2010-02.

реконструкција, доградња и надградња постојеће породичне куће, габарита 10,90 х 8,40 м. спратности - По + П (подрум и приземље) пројектованог габарита 14,50 х 15,70 м. спратности – По + П +1+Пк (подрум, приземље, спрат и поткровље) укупне нето пројектоване површине целог објекта 595,70 м2 укупне бруто пројектоване развијене грађевинске површине целог објекта 768,63 м2. на локацији у Сокобањи, у улици Нова број 10 . на кат парцели број 3162/5 у КО Сокобања.
 3  

Општина Сокобања, ул. Светог Саве број 23

 

351-60/2011-02 од 01.04.2011. године

 

спортско-рекреативни објекат - базени:

спратност - По+П (подрум и приземље):

Подрум са пратећим садржајима нето површине 548,31 м2. укупне бруто површине 950,57 м2.

Приземље са пратећим садржајима нето површине 309,003 м2. укупне бруто површине 349,35 м2.

Базен сала са пратећим садржајима, оквирног габарита 32,57 х 9,76 м. спратности П (приземље) укупне бруто површине етаже 349,35 м2. укупне нето површине 309,003 м2. са базеном површине 91,49 м2. и дубине од 1,35-1,70 м.

Базен отвореног типа у источном делу парцеле, оквирног габарита 8,18 х 9,0 м. површине 65,35 м2. и дубине од 1,15 – 1,25 м.

Базен отвореног типа у западном делу парцеле, површине 91,47 м2. и дубине од 1,50 – 1,80 м.

укупне предрачунске вредности 31.414.516,30 динара, на локацији у Сокобањи, у улици Кнеза Милоша број бб. на кат парцели број 1725/3 у КО Сокобања.
 

.

 4.  

“Вода Синђелић”д.о.о. Р.У.Ц. “Ждрело” из Петровца на Млави

 

351-153/2011-02 од 12.08.2011. године

 спортско-рекреативни објекат - базени:
спратност - По+П (подрум и приземље):

Подрум са пратећим садржајима нето површине 548,31 м2. укупне бруто површине 950,57 м2.
Приземље са пратећим садржајима нето површине 309,003 м2. укупне бруто површине 349,35 м2.
Базен сала са пратећим садржајима, оквирног габарита 32,57 х 9,76 м. спратности П (приземље) укупне бруто површине етаже 349,35 м2. укупне нето површине 309,003 м2. са базеном површине 91,49 м2. и дубине од 1,35-1,70 м.

Базен отвореног типа у источном делу парцеле, оквирног габарита 8,18 х 9,0 м. површине 65,35 м2. и дубине од 1,15 – 1,25 м.


Базен отвореног типа у западном делу парцеле, површине 91,47 м2. и дубине од 1,50 – 1,80 м.


укупне предрачунске вредности 31.414.516,30 динара, на локацији у Сокобањи, у улици Кнеза Милоша број бб. на кат парцели број 1725/3 у КО Сокобања.

 

5.

БОГИЋЕВИЋ ЉУБИША И БРАНИСЛАВА
Сокобања: Миладина Живановића број 9.

351-253/2011-02
примљено 20.09.2011.
решено: 09.12.2011.

СТАМБЕНИ
реконструкција, доградња и надградња
- 7,51 х 9,24 м.
- П+1+Пк
- 147,81 м2. нето
Сокобања: Миладина Живановића број 9.
КП број 5300/2.

6.

Телеком Србије, Предузећу за телекомуникације а.д. Дирекцији за технику 

351-260/2011-02 oд 28.12.2011

.  изградња – полагање подземног приводног оптичког кабла за МСАН Трубаревац 

7.

Марковић Драган из Сокобање, са станом у улици Гаврила Принципа број 6. и  Стојковић Драган из Сокобање, са станом у улици Бањичка број 2.

351-56/2012-02 од 08.05.2012. године

изградња  породичног стамбеног објекта,  оквирног габарита  18,76 х 8,87 м. спратности – П+2+Гал (приземље, два спрата и галерија)  нето површине приземља 80,65 м2. нето површине првог спрата 158,77 м2. нето површине другог спрата 81,22 м2. укупне нето површине целог објекта  320,64 м2.  предрачунске вредности  18.546.350,00 динара,  на локацији у Сокобањи, у улици  Бањичка  број 2. на кат парцели број 5474/4 у КО Сокобања.

8.

Еминовић Зубида и Еминовић Оруч из Сокобање, са станом у улици Трг Ослобођења број 7.

351-40/2012-02 од 06.04.2012. године

изградња  пословно-стамбеног објекта  габарита  10,30 х 7,90 м. спратности – По+П+2 (подрум, приземље и два спрата)  и то подрум нето површине 52,88 м2. приземље (пословни простор угоститељске намене) нето површине 64,23 м2. први спрат (стамбена намена) нето површине 73,42 м2. други спрат (стамбена намена) нето површине 70,94 м2.  укупне нето површине целог објекта  261,47 м2. укупне бруто површине целог објекта 239,90 м2.  предрачунске вредности  6.767.800,00 динара, на локацији у Сокобањи, у улици Бранка Ђурића број 8. на кат парцели број  5288/4  у КО Сокобања..

9.

Општина Сокобања са седиштем у улици Светог Саве број 23,

351-58/2012-02 од 03.04.2012. године

изградња мини пич терена за младе и пратећих садржаја – I  фаза, предрачунске вредности 30.215.344,02 на локацији у Сокобањи, на кат.парцели број 3221/1 у КО Сокобања.

10.

Вода Синђелић“ д.о.о. Р.У.Ц. „Ждрело“ из Петровца на Млави, 

 спортско-рекреативни објекат базени на к.п.бр. 1725/3 у КО Сокобања, у улици Кнеза Милоша бб у Сокобањи.

III 02 351-189/2012 од 28.12.2012. године

Спратност - По+П+2 (подрум, приземље и два спрата):            Подрум са пратећим садржајима нето површине 652,29 м2.  укупне бруто површине 954,90 м2.            Приземље са пратећим садржајима нето површине  320,51 м2. укупне бруто површине 351,12 м2.Први спрат са пратећим садржајима нето површине  258,85 м2. укупне бруто површине 410,91 м2.Други спрат са пратећим садржајима нето површине  321,44 м2. укупне бруто површине 409,86 м2.Базен сала са пратећим садржајима, оквирног габарита 32,57 х 9,76 м. спратности  П (приземље) са галеријом, укупне нето површине 185.08 м2, са базеном површине 91,49 м2. и дубине од 1,55-1,90 м.          Базен отвореног типа у источном делу парцеле, оквирног габарита 9,18 х 9,15 м. површине 83,99 м2. и дубине од 1,35 м.          Базен отвореног типа у западном делу парцеле, површине 91,47 м2. и дубине од 1,60 – 2,05 м.

11.

Ристић Оливер; Ниш, Тодора Миловановића број 20.

351-31/2013-02 од  05.04.2013.

Мала хидроелектрана „Осоје“ инсталисане снаге 160 кW  на десној обали реке Мратиње, на кат парцели број 9/5 у КО Трубаревац.

12.

Богдановић Предраг из Јагодине, Браће Дирак број бб. Л2/311. Са суинвеститорима Станковић Новица из Сокобање, улица 14. Бригаде број 13.; Степановић Радивој из Сокобање, улица 20. српске ударне бригаде број 10.; Лазо Небојша из Вршца, улица Загорска број 12.
 

351-8/2013-02 од 13.05.2013.

Мини голф и туристичко-угоститељски објекат са смештајним капацитетима, прва фаза габарита 25,70 х 16,0 м. спратности  По+Пр+2+Пк укупне бруто површине 1612 м2.

13.

Живадиновић Србољуб из Поружнице, општина Сокобања.

351-73/2013-02 од 13.05.2013.

Реконструкција, доградња и надградња постојећег стамбеног објекта, габарита 13,0 х 13,95м. Спратности: По+П+1+Пк (подрум, приземље, спрат и поткровље).

14.

ОПШТИНА СОКОБАЊА ; Сокобања, Светог Саве број 23.

351-87/2013-02 од 03.06.2013. године

Реконструкција и изградња фазног дела саобраћајница спортског центра Подина-улица Ратарска и Трњов Брег на кат парцелама број 5768 и 3221/13 у КО Сокобања, дужине Л=344,78 м. и предрачунске вредности радова 15.840.796,75 + 1.013.904,50 динара.

15. Инвеститор: “3М” доо из Јагодине, Сарајевска број 35.
Суинвеститор: Станковић Новица из Сокобање; 14. Бригаде број 13.
Степановић Радивој из Сокобање; 20. српске Ударне Бригаде број 10.
Лазо Небојша из Вршца; Загорска број 12.
Богдановић Предраг из Јагодине; Браће Дерак број ББ Л2/311.
Милетић Саша из Сокобање; Стевана Мокрањца број 12.
Измена решења о грађевинској дозволи - измена инвеститора  БРОЈ     351-137/2013-02  од   02.08.2013.
 
ФАЗА  1. - мини голф и туристичко-угоститељски објекат са смештајним капацитетима;
25,7 х 16,00 м. - габарит
По+П+2+Пк – спратност
1612 м2 – укупна бруто површина
58.017.915,00 дин. - предрачунска вредност
локација: Сокобања; ул. Љубе Дидића; КП број 3556/3

ФАЗА  2. - објекат са туристичко-смештајним капацитетима;
15,10 х 13,70 м.- габарит
По+П+2+Пк – спратност
693 м2 – укупна бруто површина
25.046.585,00 дин. - прдрачунска вредност
локација: Сокобања; Љубе Дидића; КП број 3556/3
 
16 Дреновац Милутин из Крушевца: улица Миће Поповића број 29. 351-58/2013-02  од  18.09.2013. Изградња породичног стамбеног објекта 11,50 х 15,40 м. спратности По+П+2+Пк. укупне бруто површине 561,20 м2. без подрума, предрачунске вредности 14.506.877,61 дин. На локацији у Сокобањи у улици Врелска број 2. на кат. Парцели број 5677/2 у КО Сокобања.
17. Миливојевић Бојан; Мужинац- општина Сокобања - 351-223/2013-02   од дана 22.10.2013. године Породични стамбени објекат, габарита 11,95 х 13,55 м.-спратности – приземље и спрат (П+1), укупне бруто површине 184,36 м2. без подрума, предрачунске вредности  7.761.385,00 динара, на локацији у Сокобањи, у улици Војислава Илића број 9. на кат парцели број 3295/1 у КО Сокобања.
18. МХЕ ОСОЈА” ДОО БЕОГРАД  из Београда: Обилиће Венац број 18-22. 351-231/2013-02 од 29.11.2013. Мала хидроелектрана „Осоје“ инсталисане снаге 160 кW  на десној обали реке Мратиње, на кат парцели број 9/5 у КО Трубаревац.
19. ХАЏИЋ СИЛВАНА из Новог Сада; ул. Милана Глумца број 3. 351-239/2013-02 од 17.01.2014. године Изградња стамбеног објекта габарита 10,11 х 9,34 м. спратности По+П; бруто површине 42,81 + 81,77 м2 ; предрачунске вредности 3.063.470,00 дин. на локацији у селу Врмџа-општина Сокобања, на кат парцели број 6668 у КО Врмџа.
20. Општина Сокобања 351-305/2013-02 од 18.12.2013. - решење о измени решења о грађевинској дозволи број 351-58/2013-02 од 30.04.2012. услед промена у току грађења. изградња мини пич терена за младе и пратећих садржаја – I  фаза, предрачунске вредности 30.215.344,02 и електро радова вредности 28.814.324,00 дин. на локацији у Сокобањи, на кат.парцели број 3221/1 у КО Сокобања.
21. “ТЕРРА  ОПТИМА  ДОО” из Тополе, Булевар Вожда Карађорђа број 115. 351-308/2014-02 од 03.04.2014. Изградња платоа габарита 12,0 х 9,0 м. и постављање економског објекта габарита 6,06 х 9,74 м. приземне спратности, бруто површине економског објекта 60,0 м2 + 20,0 м2 терасе, предрачунске вредности свих радова 4.526.516,40 динара, на локацији у селу Жучковац-општина Сокобања, на кат парцели број 1023/1 у КО Жучковац.
22. МИЛОСАВЉЕВИЋ ДРАГАН из Мајура, Јагодина; ул. Гиљска број 13. 351-389/2014-02 од 06.10.2014.- Изградња породично-стамбеног објекта габарита 14,20 х 10,50 м. спратности По+П+Пк, укупне бруто површине 141,70 м2. предрачунске вредности свих радова 4.927.200,00 + 465.300,00 + 300.805,00 динара, на локацији у Сокобањи у улици Бранка Радичевића број бб. на кат парцели број 3364/16 у КО Сокобања.
23. Димитрије Лукић – председнк општине Сокобања 351-451/2014-02 од 08.10.2014. Измена решења о грађевинској дозволи број 351-58/2012-02 од 30.04.2012. услед промена у току грађења

изградња мини пич терена за младе и пратећи садржаји: фаза – 1. предрачунске вредности 30.215.344,02 динара, електро радова 28.814.324,00 динара,  3.726.200,00 динара, на изради резервоара заливног система, на локацији КП број 3221/1 КО Сокобања.
24. П.Т. “РАНЂЕЛОВИЋ” д.о.о. Витошевац из Витошевца и СТОЈКОВИЋ  ВЛАДИМИР из Сења - Ћуприја 351-375/2014-02  од  20.10.2014. године Изградња стамбеног објекта габарита 19,40 х 12,30 м. спратности По+Пр+2+Пк  на локацији у Сокобањи у улици Миладина Живановића на кат парцели број 5255/1 у КО Сокобања, бруто површине 908,40 м2.  предрачунске вредности свих радова 16.388.968,60 + 1.289.145,00 + 1.767.145,00 динара.
25. Мијатовић Андрија из Сокобање; ул. Боре Станковића број 8. 351-458/2014-02 од 05.12.2014. СТАМБЕНИ; изградња; габарита (13,59 х 0,80) х (6,90+1,03); спратности П+2 ; укупне бруто површине 338,82 м2; предрачунске вредности свих радова 9.562.051,80 динара.
26. Богосављевић Добрица из Јошанице-општина Сокобања 351-431/2014-02 од 10.11.2014. СТАМБЕНИ; реконструкција, доградња и надградњапородичног стамбеног објекта на кп број 5439 у КО Сокобња. У лици Светог Саве број 74. габарита 25,8 х (4,45+1,36 м.-спратности По+П+1 ; бруто површине 310,86 м2, предрачунске вредности свих радова 12.546.582,00 + 1.474.500,00 динара.

 

ddd