Председник општине Сокобањa

др Миодраг Николић

predsednik

Рођен је 27.01.1981. године у Нишу. Завршио је гимназију у Сокобањи, а након тога 2008. године, дипломирао је на Медицинском факултету Универзитета у Нишу. Од тада је радио у Специјалној болници „Сокобања“, Специјалној болиници „Озрен“, а од 2013. до данас ради у Дому здравља Сокобања.

Ожењен је. Отац двоје деце.

За председника општине Сокобања изабран је 15. августа 2020. године.

Контакт: predsednik@opstinasokobanja.com

Контакт телефон: 018/830-155
 

Термин за састанке са грађанима: сваки понедељак од 10:00 часова.

Обавезна најава и заказивање састанка код секретарице председника општине. Контакт телефон: 018 830 030.

***

Заменик председника општине: Владимир Миловановић

 

***

Председник општине је извршни орган општине.
Председника општине бира Скупштина општине, из реда одборника, на време од четири године, тајним гласањем, већином гласова од укупног броја одборника Скупштине општине.
Председнику општине избором на ову функцију престаје мандат одборника у Скупштини општине.
Начин предлагања, избор као и престанак мандата председника општине, уређују се Законом о локалној самоуправи и Статутом општине.
Председник општине има заменика који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.
Председник општине предлаже чланове Општинског већа које бира Скупштина општина у складу са Законом и Статутом.
Председник општине је председник Општинског већа.

Hадлежности председника општине:

Председник Општине: 
1)    представља и заступа Општину;
2)    предлаже начин решавања питања о којима одлучује Скупштина општине;
3)    наредбодавац је за извршење буџета;
4)    оснива општинску службу за инспекцију коришћења буџетских средстава и службу за интерну ревизију Општине;
5)    оснива буџетски фонд и утврђује програм коришћења средстава буџетског фонда, у складу са законом;
6)    даје сагласност на опште акте којима се уређују број и структура запослених у установама које се финансирају из буџета Општине и на број и структуру запослених и других лица која се ангажују на остваривању програма или дела програма корисника буџета Општине;

7)    усмерава и усклађује рад Општинске управе;
8)    представља Општинско веће, сазива и води његове седнице;
9)    доноси појединачне акте за које је овлашћен законом, овим статутом или одлуком Скупштине општине;
10)    доноси решење о давању у закуп грађевинског земљишта у јавној својини Општине у складу са законом, другим прописима и програмом коришћења грађевинског земљишта;
11)    одлучује о давању у закуп, односно на коришћење непокретности у јавној својини Општине, у складу са законом и прописом Општине;
12)    одлучује о прибављању и располагању покретним стварима у јавној својини Општине;
13)    даје претходну сагласност носиоцима права коришћења на стварима у јавној својини Општине (месним заједницама, установама и другим организацијама) за давање у закуп тих ствари;
14)    врши распоред службених зграда и пословних просторија у јавној својини Општине;
15)    закључује уговоре у име Општине, на основу овлашћења из закона, статута  и одлука Скупштине општине;
16)    у име Општине закључује колективне уговоре за органе и за предузећа, установе и друге јавне службе чији је оснивач Општина;
17)    одлучује о организовању и спровођењу јавних радова;
18)    закључује уговор о донацији од физичког или правног лица;
19)    доноси одлуку о проглашењу ванредне ситуације у Општини у складу са законом, командант је Општинског штаба за ванредне ситуације по положају, доноси одлуку о проглашењу и о укидању ванредне ситуације на предлог Општинског штаба за ванредне ситуације;
20)    доноси одлуку о проглашењу дана жалости у Општини;
21)    усваја извештаје о извршењу буџета Општине и доставља их Скупштини општине;
22)    информише јавност о свом раду;
23)    подноси жалбу Уставном суду Републике Србије ако се појединачним актом или радњом државног органа или органа Општине онемогућава вршење надлежности Општине;
24)    образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
25)    поставља и разрешава помоћнике председника општине;
26)     доноси акта из надлежности Скупштине општине у случају ратног стања или елементарних непогода, с тим што је дужан да их поднесе на потврду Скупштини чим она буде у могућности да се сасатане;
27)    врши и друге послове утврђене овим статутом и другим актима Општине.

    Председник Општине је одговоран за благовремено достављање података, списа и исправа, када то захтева надлежни орган Републике који врши надзор над радом и актима извршних органа Општине.
 

 

ddd