ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СОКОБАЊА

 

Slika

Пун назив : Туристичка организација Сокобања

 Датум оснивања:      16.03.1995.год.

 Адреса и седиште :   ул. Трг Ослобођења бр. 2,  18230                                           Сокобања     

 ПИБ:                            100692367

Матични брoј:           17020889

ЈБКБС:                        07192

 ПДВ брoј:                    284635949

 Шифра делатнoсти:  8413

 Регистарски брoј:      6185609872

 Брoј текућег рачуна: 840-000000001157664-27

 Назив банке:                Управа за трезор

Број телефoна и факса:    Т: 018-830-271; Т/Ф 833-988.

e-mail:                            оffice@tosokobanja.rs

 Web:                               www.tosokobanja.rs

Овлашћенo лице:       Љубинко Миленковић,  директoр

УПРАВНИ ОДБОР ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ СОКОБАЊА:

1. Иван Најдић, председник

2. Катарина Петровић, члан,

3. Драган Николић, члан

4. Марија Станојевић, члан

5. Снежана Марковић, члан.

НАДЗОРНИ ОДБОР ТОСБ:

1. Слободан Цветковић, председник,

2. Оливера Марковић, члан,

3. Иван Симић, члан.

 __________________________________________________

Статут Туристичке организације Сокобања ОВДЕ

Јавни Конкурс за избор директора објављен је у листу Послови НСЗ на страни 13 : http://www.tosokobanja.rs/sr/konkursi/javni-konkurs-za-direktora-turisticke-organizacije-sokobanja

Решење о именовању директора ОВДЕ

__________________________________________

План рада ТОСБ за 2019. годину можете преузети са следећег линка: http://www.tosokobanja.rs/sr/planovi-rada/plan-rada-turisticke-organizacije-sokobanja-za-2019-godinu

Извештај о раду ТОСБ за 2018. годину ОВДЕ

Извештај о раду ТОСБ за 2017. годину ОВДЕ

 

ddd