Општинско веће

Најаве седница Општинског већа Општине Сокобања ОВДЕ

Одлуке Општинског већа Општине Сокобања ОВДЕ

Чланови ОВ Општине Сокобања

Р.бр. Име и презиме Koнтакт
1

Миодраг Николић, Председник општине Сокобања

predsednik@opstinasokobanja.com

2

Владимир Миловановић, Заменик председника општине Сокобања

zamenik@opstinasokobanja.com

3

Славиша Крстић

slavisakrstic2@gmail.com

4

Снежана Величковић

snezana.velickovic@rfzo.rs

5

Драган Стојановић

dragan.fotovin@gmail.com

6

Александар Радивојевић

a.radivojevic@yahoo.com

7

Иван Никодијевић

drinso@yahoo.com

.

Општинско веће Општине Сокобања има укупно 7 чланова, а чине га председник Општине, заменик председника Општине и 5 чланова које бира Скупштина општине, на период од четири године, тајним гласањем, већином од укупног броја одборника.
Заменик председника Општине је члан Општинског већа по функцији.
Председник Општине је председник Општинског већа.
Председник Општине представља Општинско веће, сазива и води његове седнице.
Општинско веће може да одлучује ако седници присуствује већина од укупног броја његових чланова.
Општинско веће одлучује већином гласова присутних чланова ако законом или овим Статутом за поједина питања није предвиђена друга већина.
Општинско веће одлучује већином гласова од укупног броја чланова у свим случајевима када је таква већина предвиђена овим Статутом за одлучивање на седници Скупштине.
 

Пословник Општинског већа:

Пословник 02.10.2008 ОВДЕ

Измена Пословника 05.06.2015 ОВДЕ

Измена Пословника 07.06.2018 ОВДЕ

Измена Пословника 15.04.2019 ОВДЕ

 

Hадлежности Општинског већа:

1)    предлаже Статут, буџет и друге одлуке и акте које доноси Скупштина;
2)    непосредно извршава и стара се о извршавању одлука и других аката Скупштине општине;
3)    доноси одлуку о привременом финансирању у случају да Скупштина општине не донесе буџет пре почетка фискалне године;
4)    врши надзор над радом Општинске управе, поништава или укида акте Општинске управе који нису у сагласности са законом, статутом и другим општим актом или одлуком које доноси Скупштина општине;

5)    решава у управном поступку у другом степену о правима и обавезама грађана, предузећа и установа и других организација у управним стварима из надлежности Општине;
6)    прописује посебне елементе процене ризика и учесталост вршења инспекцијског надзора на основу процене ризика из изворне надлежности Општине, као и посебне елементе плана одређеног инспекцијског надзора из изворне надлежности Општине;
7)    прати реализацију програма пословања и врши координацију рада јавних предузећа чији је оснивач Општина;
8)    подноси тромесечни извештај о раду јавних предузећа Скупштини општине, ради даљег извештавања у складу са законом којим се уређује правни положај јавних предузећа;
9)    предлаже акта које доноси Скупштина општине ради заштите општег интереса у јавном предузећу и друштву капитала чији је оснивач Општина;
10)    одлучује решењем о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве;
стара се о извршавању поверених надлежности из оквира права и дужности Републике;
11)поставља и разрешава начелника Општинске управе;
12)доноси План одбране Општине  који је саставни део Плана одбране Републике Србије, усклађује припреме за одбрану правних лица у делатностима из надлежности Општине са Планом одбране Републике Србије, доноси одлуку о организовању и функционисању цивилне заштите и јединица опште намене;
13)доноси Процену угрожености и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и План заштите од удеса;
14)образује жалбену комисију;
15)образује стручна саветодавна радна тела за поједине послове из своје надлежности;
16)     информише јавност о свом раду;  
17)    доноси пословник о раду на предлог председника Општине;
18)    врши и друге послове, у складу са законом.
 


Преузми Пословник Општинског већа
 

ddd