Општа управа и друштвене делатности

 Одељење за општу управу и друштвене делатности обавља послове који се односе на:

I Област опште управе:

Из области опште управе обавља нормативно правне и скупштинске послове, врши послове који се односе на стручне и административно-техничке послове за Скупштину општине и Општинско веће нарочито у вези са припремом и одржавањем њихових седница и седница сталних и повремених радних тела. Врши обраду материјала са седница, припремање прописа и других општих и појединацних аката из области локалне самоуправе и свих других области које нису предвиђене делокругом рада других одељења Општинске управе. Врши израду радних верзија свих општих и појединачних нормативних аката за чије је доношење надлежна Скупштина општине, Општинско веће или председник општине. Решава по захевима за слободан приступ информацијама од јавног знацаја. Врши послове припреме и објављивања Службеног листа општине Сокобања.
Прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са законским и другим променама. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе. Даје правна мишљења председнику општине, Скупштини општине и Општинском вецу у вези правних и других аката која они доносе.
Обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено општини у области личних стања грађана, вођење матичних књига и евиденције о држављанству, вођење бирачког списка за општину Сокобања и оверу потписа, рукописа и преписа.
Обавља стручне и административне послове у поступку спровођења личних изјашњавања градјана и поступку спровођења избора.
Обављање послова достављања поште, послове пријема захтева, обезбеђује помоћ странкама код подношења захтева и састављања поднесака, врши послове архиве, послове радних односа у Општинској управи, стручне и административне послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки.
Обавља послове који се односе на физичко обезбеђивање објеката, редовно одржавање, чишење, спремање и загревање просторија, одржавање и руковођење средствима опреме и средствима везе и одржавање возила за потребе Општинске управе. Обавља послове економата.
Обавља послове који се односе на стручне и административно-техничке послове за председника општине и заменика председника општине. Организује и спроводи послове протокола за потребе председника општине, нарочито у остваривању сарадње са другим општинама у земљи и иностранству, послове пријема домаћих и страних делегација, остваривање слободног приступа информацијама, издавању јавних и интерних публикација у области односа са граћанима. Врши припрему за радне и друге састанке председника општине и заменика председника општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза, координира активностима на остваривању јавности рада, врши пријем странака које се непосредно обрацају председнику и заменику председника, врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника општине и сређује документацију везану за њихов рад. Обавља стручне и административне послове за потребе помоћника председника општине.
Обавља неопходне стручне, техничке и друге послове за потребе свих одељења и служби Општинске управе на коришæењу информатицке технологије и експлоатације рачунарске опреме, послове анализе и развоја информационог система Општинске управе (посебно електронске управе). Самостално израђује и уводи нова апликативна решења у циљу спровођења и примене стандардизованих аката Општинске управе, одржава их и врши измене ради усаглашавања са новим законским прописима и потребама корисника. Ради на увођењу нових хардверских решења, стара се о раду радунарске мреже, оперативних система и врши заштиту података информационог система Општинске управе у складу са законом и Уредбом о обезбеђивању и заштити информационих система државних органа. Прати савремена достигнуда из области информатике, предлаже начин стручног усавршавања и врши обуку корисника. Израдјује и одржава WЕБ презентацију Општинске управе и општине у целини. Врши послове уноса, контроле, ажурирања и обезбедјивања података.

Обавља послове на спроводјењу мера противпожарне заштите као и оперативне послове система обавештавања и узбуњивања у складу са законом.

У оквиру овог Одељења из области опште управе за обављање изворних и поверених послова образују се следеце месне канцеларије:

1. Месна канцеларија Ресник за насељена места Ресник и Поружница;
2. Месна канцеларија Врбовац за насељена места Врбовац, Трубаревац и Рујевица;
3. Месна канцеларија Јошаница за насељена места Јошаница и Жуцковац;
4. Месна канцеларија Врмџа за насељена места Врмџа и Трговиште;
5. Месна канцеларија Мужинац за насељена места Мужинац и Шарбановац;
6. Месна канцеларија Сесалац за насељена места Сесалац, Богдинац и Милушинац;
7. Месна канцеларија Цитлук за насељена места Цитлук, Врело, Левовик и Церовица;
8. Месна канцеларија Језеро за насељена места Језеро, Раденковац и Ново Село;
9. Месна канцеларија Дуго Поље за насељено место Дуго Поље.

II Област друштвених делатности:

Из области друштвених делатности обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права градјана у области социјалне заштите, друштвене бриге о деци и омладини предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студентског стандарда, културе, спорта, борачко инвалидске заштите, као и инспекцијске послове из области образовања.
Обавља стручне послове у вези са статусом избеглих и расељених лица, прати законитост рада установа у области друштвених делатности цији је оснивач општина, техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности и друге послове који му се повере.
Обавља послове Општинске управе који се односе на оснивање установа и организација у области предшколског васпитања и образовања, основног образовања и васпитања, културу, физичку културу, спорт, дечију и социјалну заштиту, примарну здравствену заштиту, прати и обезбеђује њихово функционисање, врши надзор над њиховим радом, организује вршење послова у вези са заштитом културних добара, подстицање развоја културно-уметничког аматеризма и ствара услове за рад музеја, библиотека и других установа културе чији је општина Сокобања оснивач. Прати и организује ученицка и студентска права, прати посебне рачуне и подрачуне у области дечијег додатка, породиљских одсуства, борачко-инвалидске заштите и друга питања друштвене бриге о деци, социјалне и здравствене заштите. 

ddd