Одељење за привреду и локални економски развој

Одељење обавља послове Општинске управе из области привреде и привлачења инвестиција, израђује нормативна и друга акта из ове области и стара се о укупном привредном развоју општине Сокобања.


Врши управне и стручне послове у области привреде. Подстиче и стара се о развоју туризма, пољопривреде и осталих привредних грана, врши послове категоризације соба, апартмана и кућа за одмор, промену намене пољопривредног у градјевинско земљиште, израђује годишњи програм давања у закуп пољопривредног земљишта, обавља административне послове за Агенцију за привредне регистре.


Пружа стручну помоћ правним лицима при реализацији пројеката и кредита. Ради на стварању базе података, працењу, анализирању и давању извештаја о стању и кретању привредних активности на територији општине. Даје пројекције будућих кретања и предлаже стратегије за даљи развој, успоставља контакте и стара се о привлачењу нових инвеститора у општину.


Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области економског развоја општине на сајмовима и другим привредним манифестацијама.


Припрема и стара се о реализацији пројеката од значаја за локални економски развој, врши и друге послове из своје надлежности.

контакт: invest@opstinasokobanja.com

ddd