Начелник Општинске управе

Начелник Општинске управе Сокобања

Александра марковић

Надлежности начелника општинске управе:

 

Општинском управом, као јединственом службом, руководи начелник. За начелника општинске управе може бити постављено лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци. Начелника општинске управе, односно управе за поједине области поставља скупштина општине на предлог председника општине. Руководиоце организационих јединица у управи поставља начелник. Начелник за свој рад и рад управе одговара скупштини општине и председнику општине у складу са статутом општине и одлуком скупштине општине о општинској управи.

 

ddd