Актуелно - Уговори, прописи, закони

*****************************************************************
Општина Сокобања
ПИБ: 100880059
Матични број: 07355815
Шифра делатности: 8411
Жиро рачун: 840-168640-63 Управа за трезор
*****************************************************************

СТАТУТ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РЕШЕЊЕ О образовању Комисије за капиталне инвестиције Општине Сокобања. ОВДЕ

 

Кодекс понашања службеника и намештеника општине Сокобања

12.12.2019. Главна књига евиденције процене утицаја ОВДЕ 

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА 28.02.2019. године ОВДЕ

Правилник о коришћењу средстава за репрезентацију у општини Сокобања ОВДЕ 27.02.2019. године

Решењa о постављању привременог заступника ОВДЕ 20.02.2018.

Решење о постављању привременог заступника ОВДЕ 22.11.2018.

Инструкција за планирање јавних набавки у ОУ Сокобања за 2019. годину ОВДЕ

 

Решење о именовању Комисије за суфинансирање медија за 2018. годину ОВДЕ 07.05.2018.

ИЗВЕШТАЈ О АНАЛИЗИ КВАЛИТЕТА ПОДРЖАНИХ ПРОЈЕКАТА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2017. ГОДИНИ

План јавних набавки 2018. година

Измена Плана јавних набавки 2018 08.06.2018.

Измена Плана јавних набавки 2018 06.07.2018.

Измена Плана јавних набавки 2018 27.07.2018.

Измена Плана јавних набавки 2018 06.09.2018.

Измена Плана јавних набавки 2018 01.10.2018.

Измена Плана јавних набавки 2018 18.10.2018.

Инструкција за планирање набавки у ОУ Сокобања за 2018. годину


И З В Е Ш Т А Ј О РЕАЛИЗАЦИЈИ СУФИНАНСИРАЊА ПРОЈЕКАТА ПРОИЗВОДЊЕ МЕДИЈСКИХ САДРЖАЈА ИЗ ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА У 2016.ГОДИНИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

Решење о именовању Комисије за суфинансирање медија за 2017. годину ОВДЕ 04.04.2017.

I РЕБАЛАНС ОДЛУКЕ О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРАВИЛНИК О ПОСТУПКУ УНУТРАШЊЕГ УЗБУЊИВАЊА

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА

РЕВИДИРАН БУЏЕТ ПРОЈЕКТА 1/  Образац 1.1а


Пословник о раду Савета за здравље општина Сокобања

ПРАВИЛНИКо условима и начину обављања угоститељске делатности, начину пружања угоститељских услуга, разврставању угоститељских објеката и минимално техничким условима за уређење и опремање угоститељских објеката

Етички кодекс у туризму (WTO)ПРАВИЛНИК О ПЛАТАМА И УТВРЂИВАЊУ КОЕФИЦИЈЕНАТА ЗА ПОСТАВЉЕНА ЛИЦА

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 04.01.2019

ПРАВИЛНИК О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ  СОКОБАЊА-ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ 04.01.2019

 

ПРАВИЛНИК  О ИЗМЕНИ ПРАВИЛНИКА О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 04.01.2019

 

ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНИ  СОКОБАЊА
 04.01.2018


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ СОКОБАЊА 04.01.2018.


ПРАВИЛНИК О НАЧИНУ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЈАВНИХ НАБАВКИ СКУПШТИНА ОПШТИНА  СОКОБАЊЕ 04.01.2018ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ПЛАНИРАЊЕ НАБАВКИ ЗА 2016. ГОДИНУ


Уговор о пословно-техничкој сарадњи РТВ Сокобања АД-Ниш 2011.

Књига гостију - домаћа радиност XLS формат 

Уговор о изградњи КДС на територији општине Сокобања 2002. година

Списaк - ПИБ пoрeскoг oбвeзникa и  брoj пoрeскoг aктa чиje je дoстaвљaњe извршeнo прeпoручeнoм пoшиљкoм пo члaну 36., стaв 3. Зaкoнa o пoрeскoм пoступку и пoрeскoj aдминистрaциjи

ddd
ddd